2.BoTU.48 = VAT.6165 = KBo.III.4

Obverse

Column 2

1. Namma parā INA URUIshupitta pāun. Nu URUPalhuissan

2. walhun. Nu=mu=san INA URUPalhuissa appan KÚR URUPeshurus

3. zahhiya tiyat. N(u)=an zahhiyanun, nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA,

4. Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA, Mezzullas DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran huēr.

5. Nu=kan KÚR Pishurun INA URUPalhuissa appan kuenun.

6. Namma URU-an arha warnunun.

──────────────────

7. Namma URUPalhuissaz appa INA URUHatti uwanun.

8. Nu=za ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ nininkun. Namma apēdani MU-ti INA KUR Arzawa

9. iyanniyanun=pat ANA mUhha-LÚ=ma ṬĒMA uiyanun.

10. Nu=si hatranun : "ÌR.MEŠ=YA=wa=ta=kan kuēs anda uer

11. nu=war=as=ta appa kuit wewakkinun nu=war=as=mu appa

12. appa UL pāista. Nu=wa=mu=za TUR-lan halzessesta,

13. nu=wa=mu=za tepnuskit. Kinun=a=wa ehu. Nu=wa zahhiyawastati.

14. Nu=wa=an=as Tarhus BĒLI=YA DĪNAM hannāu."

──────────────────

15. Mahhan=ma iyahhat nu mahhan INA ḪUR.SAGLawasa arhun,

16. nu=za Tarhus NIR.GÁL EN=YA parā handandatar tekkussanut :

17. nu kalmisanan siyāit. Nu kalmisanan ammēl KARAŠ.ḪI.A=YA

18. uskit, KUR URUArzawa=ya=an uskit, nu kalmisanas pāit,

19. nu KUR URUArzawa walhta. ŠA Uhha-LÚ=ya URUApasan URU-an walhta,

20. Uhha-LÚ-na genus=sus asesta, N(u)=as irmaliyattat.

21. Nu mahhan Uhha-LÚ-is irmaliyattat, n(u)=as=mu namma zahhiya

22. menahhanda UL uit, nu=mu=kan mSUM.MA-dKAL-an DUMU=ŠU

23. QADU ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ menahhanda parā naesta.

24. N(u)=as=mu INA ÍDAstarpa INA URUWalmā zahhiya tiyat.

25. N(u)=an dUTU-ŠI zahhiyanun. Nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA

26. Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA Mezzullas DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran huēr.

27. Nu=za mSUM.MA.dKAL-an DUMU Uhha-LÚ QADU ERIN2.MEŠ=ŠU ANŠU.KUR.RA.MEŠ=ŠU tarhun

28. n(u)=an=kan kuenun. Namman appan=pat AṢBAT. Nu=kan KUR URUArzawa

29. parranda pāun, nu INA URUApāsa ANA URU-LIM

30. ŠA Uhha-LÚ andan pāun. Nu=mu Uhha-LÚ-is UL mazzasta,

31. n(u)=as=mu=kan huwāis. N(u)=as=kan aruni parranda

32. gursawananza pāit. N(u)=as=kan apiya anda esta.

──────────────────

33. KUR URUArzawa=ma=kan hūman parsta. Nu kuēs NAM.RA INA ḪUR.SAGArinnanda

34. pāir, nu=za=kan ḪUR.SAGArinnandan eppir. Kuēs=ma NAM.RA.MEŠ

35. parā INA URUPuranda pāir, nu=za=kan URUPurandan eppir.

36. Kuēs=ma=kan NAM.RA.MEŠ aruni parranda ITTI Uhha-LÚ pāir.

37. Nu dUTU-ŠI INA ḪUR.SAGArinnanda ANA NAM.RA.MEŠ appanda pāun.

38. Nu ḪUR.SAGArinnandan zahhiyanun, nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA [...]

39. Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA Mezzullas DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran

40. huēr. Nu=za ḪUR.SAGArinnandan tarhun,

41. nu=za dUTU-ŠI kuin NAM.RA INA É LUGAL uwatenun.

42. N(u)=as 1×10000 5-LIM 5-ME NAM.RA esta. URUHattusas=ma=za EN.MEŠ ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ=ya

43. kuin NAM.RA.MEŠ uwatet, nu=san kappuwāwar

44. NU.GÁL esta. Namma=kan NAM.RA.MEŠ dUTU-ŠI parā

45. nehhun, n(u)=an arha uwater.

──────────────────

46. Nu=za mahhan ḪUR.SAGArinnandan tarhun,

47. namma appa INA ÍDAstarpa uwanun. Nu=za BÀD KARAŠ

48. INA ÍDAstarpa wahnunun, nu=za EZEN MU-ti apiya iyanun.

49. Nu kī INA MU.1.KAM iyanun.

──────────────────

50. Mahhan=ma hameshanza kisat. Nu Uhha-LÚ-is kuit irmaliyattat

51. n(u)=as=kan aruni anda esta, DUMU=ŠUNU=ya=si kattan esir.

52. Nu=kan Uhha-LÚ-is aruni anda BA.UG7, DUMU.MEŠ=ŠUNU=ma=za arha

53. sarrandat. Nu=kan 1-as ŠÀ A.AB.BA=pat esta, 1-as=ma=kan

54. Tapalazunawalis arunaz arha uit. Nu=kan KUR URUArzawa kuit hūman

55. [...] INA URUPuranda sarā pānza esta,

56. nu=za Tapalazunawalis INA URUPuranda sarā pāit.

──────────────────

57. Nu dUTU-ŠI ERIN2.MEŠ URUHatti karpun, nu INA URUPuranda zahhiya pāun.

58. Nu=kan Tapalazunawalis IŠTU ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ URUPuranda-za katta uit,

59. n(u)=as=mu zahhiya menahhanda uit, n(u)=as=mu=kan INA A.ŠÀ A.KÀR=ŠU

60. anda zahhiya tiyat. N(u)=an dUTU-ŠI zahhiyanunun.

61. Nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA

62. Mezzullas DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran huēr. Nu=za Tapalazunawalin

63. [...] QADU ERIN2.MEŠ=ŠU ANŠU.KUR.RA.MEŠ=ŠU tarhun, n(u)=an=kan kuenun.

64. Namman appan AṢBAT. Nu pāun URUPurandan anda wahnunun.

65. N(u)=an=kan anda hatkesnunun, nu=si=kan widār arha dahhun.

──────────────────

66. Nu kuitman URUPurandan anda hatkesnunun,

67. nu=kan Tapalazunawalis kuis DUMU Uhha-LÚ INA URUPuranda sēr esta

68. nahsarriyattat. N(u)=as=kan URUPuranda=za ispandaz katta huwāis.

69. Nu=san DUMU.MEŠ ŠA NAM.RA.MEŠ=ya saramnaz piran huinut,

70. n(u)=an=kan URUPuranda=za katta pehutet.

──────────────────

71. Mahhan=ma dUTU-ŠI istamassun : "URUTapalazunawalis=wa=kan

72. MI-az katta huwāis, anda=wa=za DUMU.MEŠ=ŠU NAM.RA.MEŠ=ya

73. saramnaz piran huinut, nu=war=an=kan katta pehutet",

74. nu=si dUTU-ŠI ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ appanda uiyanun.

75. N(u)=at=si [Tapalazunawalin] KAS-si appanda tamassir,

76. nu=si=san DUMU.MEŠ=ŠU NAM.RA.MEŠ=ya arha dāir, n(u)=an appa

77. eppir. Tapalazunawalis=ma 1-as harsanas isparzasta.

78. [...] n(u)=an=za=an ERIN2.MEŠ=pat ANŠU.KUR.RA.MEŠ dās.

──────────────────

79. [...] URUPurandan anda hatkesnunun.

80. [...] zahhiyanun. Nu=mu DINGIR.MEŠ

81. nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA Tarhus NIR.GÁL EN=YA Mezzullas

82. DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran huēr. Nu=za URUPurandan tarhun,

83. nu=za kuin NAM.RA INA É LUGAL uwatenun n(u)=as 1×10000 6-LIM x-ME

84. NAM.RA esta. URUHattusas=ma=za EN.MEŠ ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ=ya kuin NAM.RA.MEŠ

85. uwatet nu=san kappuwāwar NU.GÁL esta.

86. Namma=kan NAM.RA.MEŠ URUHattusi parā nehhun, n(u)=an arha uwater.