2.BoTU.48 = VAT.6165 = KBo.III.4

Reverse

Column 4

7. [...]-ahhun

8. [...]

──────────────────

9. [...]-anna

10. [...]-hun

11. [...]-as

12. [...]-an kuin

13. [...] nahsarratti

14. [...] anda wahnunun.

15. [...]-mu zahhiya UL

16. [uit ...] daliyan harkun.

17. [Nu Nuwanzas GAL.GEŠTIN ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ anda] warrāit. N(u)=as INA URUGannuwara

18. [ANA KÚR KUR Azzi menahhanda zahhi]ya pāit. ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR Azzi

19. [ŠAPAL URUGannuwara zahhiya ti]er. Nu=za ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR Azzi

20. [tarhta. N(u)=at=kan kuenta. Nu]=sa=an appanti kunantiya

21. [mekki esta.]

──────────────────

22. [Nu mahhan dUTU-ŠI KUR Kizzu]watnaz sarā uwanun. Nu=mu wettaz

23. [sēr tepawessanza e]sta. Nu namma INA KUR Azzi UL pāun.

24. [Nu=mu URUYahressas kui]t kururiyahhan harta, nu=mu ERIN2.MEŠ UL peskit.

25. [...] walhanneskit. Nu dUTU-ŠI INA URUYahressa

26. [pāun, nu URUYa]hressan walhun. Nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA

27. Mezzulla[s DINGIR.MEŠ]=ya hūmantes piran huēr. Nu=za URUYahzessan

28. [URU-an tar]hun. Namman arha warnunun. Parā=ma

29. [INA] KUR Piggainaressa pāun. Nu ŠA KUR Piggainaressa

30. [URUGa]sgan walhun. N(u)=an=za=kan tarhun, KUR URUPiggainaressa=ma

31. [arh]a warnunun. IŠTU NAM.RA=ma=at GUD UDU sarā dahhun,

32. n(u)=at URUHattusi arha udahhun. Nu=za mahhan URUYa[hre]ssan

33. [KUR] URUPiggainaressa=ya tarhun, namma URUHattusi appa uwanun.

34. Nu kī INA MU.1.KAM iyanun.

──────────────────

35. Wettantanni=ma INA KUR Azzi pāun. Nu=mu namma ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR Azzi

36. zahhiya UL tiyat. Nu utneanza hūmanza URU.DIDLI.ḪI.A BÀD

37. appa eppir. Nu 2 URU.DIDLI.ḪI.A BÀD=pat URUAripsān URUDukkammanna

38. zahhiyanun. Nu=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA Tarhus NIR.GÁL BĒLI=YA Mezzullas

39. DINGIR.MEŠ=ya hūmantes piran huēr. Nu=kan URUAripsān

40. URUDukkammanna zahhiyaza katta dahhun. Nu=za dUTU-ŠI

41. kuin NAM.RA INA É LUGAL uwatenun, n(u)=as 3000 NAM.RA esta.

42. URUHattusas=ma=za EN.MEŠ ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ=ya kuin NAM.RA GUD UDU uwatet

43. n(u)=as=an UL anda esta.

──────────────────

44. Nu=za=kan ANA GIŠGU.ZA ABI=YA kuwapi eshat, nu karū MU.10.KAM

45. hassuweznanun. Nu=za kē KUR.KUR KÚR INA MU.10.KAM ammēdaz kesseraz

46. tarhun. DUMU.MEŠ LUGAL=ma=za BĒLŪ=ya kuē KUR.KUR KÚR tarheskir,

47. n(u)=at=san UL anda. Parā-ma-mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA

48. kuit peskizzi, n(u)=at aniyami. N(u)=at katta tehhi.

══════════════════