2.BoTU.48 = VAT.6165 = KBo.III.4

Reverse

Column 4

31 lines broken.

1. [...]

2. [...-u]a

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. [... aḫ-ḫ]u-un

8. [...]

Single rule.

9. [...]-an-na

10. [...]-ḫu-un

11. [...]-aš

12. [...]-an ku-in

13. [...-n]a-aḫ-šar-ra-at-ti

14. [... an-d]a wa-aḫ-nu-nu-un

15. [...-m]u za-aḫ-ḫi-ia Ú-UL

16. [ú-it ... MEŠ] da-a-li-ia-an ḫar-ku-un

17. [nu mnu-wa-an-za-aš GAL.GEŠTIN ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ an-da] wa-ar-ra-it na-aš I-NA URUgan-nu-wa-ra

18. [A-NA KÚR KUR az-zi me-na-aḫ-ḫa-an-da za-aḫ-ḫi]-ia pa-it nu ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR az-zi

19. [ŠA-PAL URUgan-nu-wa-ra za-aḫ-ḫi-ia ti]-i-e-er nu-za ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR az-zi

20. [tar-aḫ-ta na-at-kán ku-en-ta nu-uš]-ša-an ap-pa-an-ti ku-na-an-ti-ia

21. [me-ek-ki? e-eš-ta?]

Single rule.

22. [nu ma-aḫ-ḫa-an dUTU-ŠI KUR ki-iz-zu]-wa-at-na-az ša-ra-a ú-wa-nu-un nu-mu MU.KAM-az

23. [še-er te-e-pa-u-e-eš-ša-an-za e]-eš-ta nu nam-ma I-NA KUR az-zi Ú-UL pa-a-un

24. [nu-mu URUia-aḫ-re-eš-ša-aš ku-i]t ku-u-ru-ri-aḫ-ḫa-an ḫar-ta nu-mu ERIN2.MEŠ Ú-UL pé-eš-ki-it

25. [...] GUL-an-né-eš-ki-it nu dUTU-ŠI I-NA URUia-aḫ-re-eš-ša

26. [pa-a-un nu URUia]-aḫ-re-eš-ša-an GUL-un nu-mu dUTU URUTÚL-na GAŠAN-IA dU NIR.GÁL BE-LÍ-IA

27. dme-ez-zu-ul-la-[aš DINGIR.MEŠ]-ia ḫu-u-ma-an-te-eš pí-ra-an ḫu-u-i-e-er nu-za URUia-aḫ-ze-eš-ša-an

28. [URU-an tar]-aḫ-ḫu-un ⌈nam⌉-ma-an ar-ḫa wa-ar-nu-nu-un pa-ra-a-ma

29. [I-NA KU]R pí-ig-ga-i-na-re-eš-ša pa-a-un nu ŠA KUR pí-ig-ga-i-na-re-eš-ša

30. [URUga]-aš-gan GUL-un na-an-za-kán tar-aḫ-ḫu-un KUR URUpí-ig-ga-i-na-re-eš-ša-ma

31. [ar-ḫ]a wa-ar-nu-nu-un IŠ-TU NAM.RA-ma-at GUD UDU ša-ra-a da-aḫ-ḫu-un

32. [na]-at URUKUG.BABBAR-ši ar-ḫa ú-da-aḫ-ḫu-un nu-za ma-aḫ-ḫa-an URUia-a[ḫ-re-e]š-ša-an

33. [KUR] URUpí-ig-ga-i-na-re-eš-ša-ia tar-aḫ-ḫu-un nam-ma URUKUG.BABBAR-ši EGIR-pa ú-wa-nu-un

34. ⌈nu⌉ ki-i I-NA MU.1.KAM DÙ-nu-un

Single rule.

35. MU-an-ni-ma I-NA KUR az-zi pa-a-un nu-mu nam-ma ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ ŠA KUR az-zi

36. za-aḫ-ḫi-ia Ú-UL ti-ia-at nu KUR-e-an-za ḫu-u-ma-an-za URU.DIDLI.ḪI.A BÀD

37. EGIR-pa e-ep-pir nu 2 URU.DIDLI.ḪI.A BÀD-pat URUa-ri-ip-ša-a-an URUdu-uk-kam-ma-an-na

38. za-aḫ-ḫi-ia-nu-un nu-mu dUTU URUTÚL-na GAŠAN-IA dU NIR.GÁL BE-LÍ-IA dme-ez-zu-ul-la-aš

39. DINGIR.MEŠ-ia ḫu-u-ma-an-te-eš pí-ra-an ḫu-u-i-e-er nu-kán URUa-ri-ip-ša-a-an

40. URUdu-uk-ka-am-ma-an-na za-aḫ-ḫi-ia-za kat-ta da-aḫ-ḫu-un nu-za dUTU-ŠI

41. ku-in NAM.RA I-NA É LUGAL ú-wa-te-nu-un na-aš 3-LI-IM NAM.RA e-eš-ta

42. URUKUG.BABBAR-aš-ma-za EN.MEŠ ERIN2.MEŠ ANŠU.KUR.RA.MEŠ-ia ku-in NAM.RA GUD UDU ú-wa-te-et

43. na-aš-ša-an Ú-UL an-da e-eš-ta

Single rule.

44. nu-za-kán A-NA GIŠGU.ZA A-BI-IA ku-wa-pí e-eš-ḫa-at nu ka-ru-ú MU.10.KAM

45. LUGAL-u-ez-na-nu-un nu-za ke-e KUR.KUR KÚR I-NA MU.10.KAM am-me-e-da-az ŠU-az

46. tar-aḫ-ḫu-un DUMU.MEŠ LUGAL-ma-za BE-LU.MEŠ-ia ku-e KUR.KUR KÚR tar-aḫ-ḫe-eš-kir

47. na-at-ša-an Ú-UL an-da pa-ra-a-ma-mu dUTU URUTÚL-na GAŠAN-IA

48. ku-it pé-eš-ki-iz-zi na-at a-ni-ia-mi na-at kat-ta te-eḫ-ḫi

Double rule.