Eastern Syriac :ܫܲܠܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܫܰܠܽܘܩܶܐ
Root :ܫܠܩ
Eastern phonetic :ša ' lu: qi:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :1) transitive ; see also ܫܵܠܹܩ / ܫܲܠܸܩ / ܒܲܫܸܠ ; person cooking : to simmer / to boil slightly , to cook in water , to parboil , to poach an egg / to cook in simmering liquid , to blanch / to leach , to boil briefly / partially in order to finish cooking later , to braise (?) , to steam fish (?) ; 2) to scald , to burn with hot liquid / steam , to injure by contact with any hot fluid , to treat with boiling water ;
French :1) transitif ; voir aussi ܫܵܠܹܩ / ܫܲܠܸܩ / ܒܲܫܸܠ ; personne cuisinant ... : faire légèrement bouillir / faire blanchir , faire cuire à l'eau / pocher œuf , faire cuire à demi , faire bouillir à demi , blanchir , préparer / cuisiner dans un liquide eau surtout , cuire à l'étouffée (?) , braiser (?) ; 2) échauder , ébouillanter , stériliser / brûler avec de l'eau / vapeur bouillante , étuver , blesser par contact avec liquide bouillant / très chaud ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܵܩܵܐ, ܫܲܠܩܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ, ܫܲܠܩܘܼ ܚܘܵܪܬܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ ܣܡܘܼܩܬܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ ܡܚܵܐ, ܫܵܠܵܩܝܼܬܵܐ, ܫܵܠܩܵܢܵܐ, ܫܠܵܩܬܵܐ, ܫܵܠܲܩܬܵܐ

See also : ܪܬܵܚܵܐ, ܕܘܵܕܵܐ, ܦܲܩܦܘܼܩܹܐ, ܡܗܵܐ, ܡܲܪܬܘܼܚܹܐ, ܓܐܵܠܵܐ, ܦܲܩܦܘܼܩܹܐ

Oraham : ܫܵܠܘܿܩܹܐ

Oraham : ܫܵܠܘܿܩܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun