Eastern Syriac :ܙܵܘܕܘܼܢܝܵܐ
Western Syriac :ܙܳܘܕܽܘܢܝܳܐ
Eastern phonetic :zo: ' du nia:
Category :noun
[Trade]
English :1) finance : interest , usury ; ܙܵܘܕܘܼܢܝܵܐ ܕܙܵܘܕܘܼܢܝܵܐ : compound interest ; 2) increase ; 3) see ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ 2) / ܬܵܘܬܵܪܵܐ / ܫܲܪܟܵܢܵܐ / ܣܪܝܼܕܵܐ / ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ : a surplus , a plus , what is greater than what was specified , something remaining / a remnant ;
French :1) finance : l'intérêt , l'usure ; ܙܵܘܕܘܼܢܝܵܐ ܕܙܵܘܕܘܼܢܝܵܐ : les intérêts composés ; 2) l'augmentation , le décuplement (?) ; 3) voir ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ 2) / ܬܵܘܬܵܪܵܐ / ܫܲܪܟܵܢܵܐ / ܣܪܝܼܕܵܐ / ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ : un surplus , un excès / un trop / une redondance ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܙܵܘܕܵܐ, ܙܵܘܕܵܢܵܐ, ܙܵܘܕܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܙܘܼܕܵܐ, ܙܵܘܕܘܼܢܝܘܼܬܵܐ

See also : ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ, ܚܲܝܪ, ܡܘܼܢܵܬܵܐ, ܗܵܢܹܐ, ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ, ܛܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܗܸܢܝܵܢܵܐ, ܟܘܼܣܵܦܵܐ, ܦܵܝܕܵܐ, ܪܸܒܝܼܬ݂ܵܐ

masculine

mot masculin

Source : Maclean, Bailis Shamun