Eastern Syriac :ܝܵܒ݂ܝܼܫ
Western Syriac :ܝܳܒ݂ܺܝܫ
Root :ܝܒܫ
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Samuel 31, 12 : Jabesh ;
French :1 Samuel 31, 12 : Jabesh ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܒܫ, ܝܒܵܫܵܐ, ܝܲܒ݂ܫܵܢܵܝܵܐ, ܝܲܒ݂ܫܵܐ, ܝܲܒ݂ܫܵܢܵܐ, ܝܲܒܝܼܫܵܐ, ܝܲܒܝܼܫܘܿܢܵܐ, ܝܵܒ݂ܸܫ

Peshitta : ܠܟ݂ܝܼܫ : Lakhish

Peshitta : ܠܟ݂ܝܼܫ : Lakhish