Eastern Syriac :ܕܓ݂ܵܫܵܐ
Western Syriac :ܕܓ݂ܳܫܳܐ
Root :ܕܓܫ
Eastern phonetic :' dgha: ša:
Category :verb
[Army → Weapons]
English :1) to stab , to pierce with a pointed weapon , to wound with the thrust of a pointed instrument / to skewer , to transfix , to implale , to rip open belly .../ to disembowel (?) / to gut (?) , bull : to gore ; 2) transitive ; see also ܬܵܪܹܥ / ܥܵܡܹܕ / ܡܲܓ݂ܘܹܐ / ܕܵܩܹܪ / ܢܵܩܹܙ : to penetrate with a pointed instrument / to pick , to puncture , to break up with a pointed instrument / to break to pieces / to smash ; 3) intransitive : to get pierced / perforated / penetrated / impaled / stabbed ;
French :1) poignarder , percer , donner un coup de couteau , donner un coup d'estoc , donner une estocade , planter une lame , transpercer / embrocher , empaler , éventrer , encorner / donner un coup de corne ; 2) transitif ; voir aussi ܬܵܪܹܥ / ܥܵܡܹܕ / ܡܲܓ݂ܘܹܐ / ܕܵܩܹܪ / ܢܵܩܹܙ : pénétrer avec un instrument pointu , crever / trouer , défoncer un tonneau ... , piquer / s'attaquer à / casser / rompre / détruire / désintégrer à l'aide d'un instrument pointu ; 3) intransitif : se perforer , se percer , se trouer , être pénétré / embroché / percé / éventré / empalé , s'embrocher / s'empaler / s'éventrer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܓܫ, ܕܵܓܹܫ, ܬܟ݂ܵܣܵܐ, ܬܚܵܣܵܐ, ܕܟ݂ܵܣܵܐ, ܬܵܪܹܥ, ܬܪܵܥܵܐ, ܡܲܓ݂ܘܹܐ, ܡܲܓ݂ܘܘܼܝܹܐ, ܕܵܓܹܫ, ܕܓ݂ܵܫܵܐ, ܕܵܥܹܨ, ܕܥܵܨܵܐ, ܥܵܒܹܪ, ܥܒ݂ܵܪܵܐ, ܒܵܙܹܥ, ܒܙܵܥܵܐ, ܥܡܵܕܵܐ, ܥܵܡܹܕ, ܕܒ݂ܵܨܵܐ, ܕܵܒܹܨ

See also : ܩܒܵܥ, ܕܘܼܫ, ܕܚܵܣܵܐ, ܕܥܵܨܵܐ, ܙܐܵܡܵܐ, ܙܥܵܡܵܐ, ܚܲܪܒܘܼܣܹܐ, ܚܲܪܙܘܼܦܹܐ, ܛܥܵܨܵܐ, ܟܒ݂ܵܫܵܐ, ܟ̰ܥܵܨܵܐ, ܠܲܟܠܘܼܟܹܐ, ܡܲܥܒ݂ܘܼܪܹܐ, ܦܪܵܟܵܐ, ܫܦܵܕܵܐ, ܬܵܪܹܥ, ܬܪܵܥܵܐ, ܡܲܓ݂ܘܹܐ, ܡܲܓ݂ܘܘܼܝܹܐ, ܕܵܥܹܨ, ܕܥܵܨܵܐ, ܥܵܒܹܪ, ܥܒ݂ܵܪܵܐ, ܒܵܙܹܥ, ܒܙܵܥܵܐ, ܥܡܵܕܵܐ, ܥܵܡܹܕ, ܕܒ݂ܵܨܵܐ, ܕܵܒܹܨ, ܕܵܩܹܪ, ܕܩܵܪܵܐ, ܢܵܩܸܙ, ܢܩܵܙܵܐ, ܒܝܼܙ

Source : Oraham, Bailis Shamun