Eastern Syriac :ܒܗܘܼܫܝܵܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܗܽܘܫܝܳܪܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :bhu: šia: ' ru: ta:
Category :adverb
[Measures]
English :see also ܚܲܝܘܼܣܬܵܢܵܐܝܼܬ / ܒܚܵܘܣܵܢܵܐ / ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ / ܚܣܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ / ܚܲܣܘܼܟ݂ܬܵܢܐܝܼܬ / ܙܓ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ / ܡܡܲܫܚܵܐܝܼܬ ; eat, drink, use, praise ... : sparingly ;
French :4) voir aussi ܚܲܝܘܼܣܬܵܢܵܐܝܼܬ / ܒܚܵܘܣܵܢܵܐ / ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ / ܚܣܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ / ܚܲܣܘܼܟ݂ܬܵܢܐܝܼܬ / ܙܓ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ / ܡܡܲܫܚܵܐܝܼܬ ; manger, boire, louanger ... : avec parcimonie ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܗܘܼܫܝܵܪܘܼܬܵܐ, ܒ

See also : ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܚܣܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܚܲܣܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܙܓ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܒܚܵܘܣܵܢܵܐ, ܚܲܝܘܼܣܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܡܲܫܚܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun