Eastern Syriac :ܫܘܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܘܳܝܳܐ
Root :ܫܘܐ
Eastern phonetic :š ' wa: ia:
Category :noun
English :1) transitive ; see also ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ / ܕܵܡܹܐ : to rival with / to be in competition with , to strive to compare with / to emulate / to strive to equal or excel , to be or seem to be equal or comparable to ; 2) intransitive ; see also ܬܵܩܹܢ / ܣܲܬܸܬ / ܚܲܡܣܸܢ / ܩܵܘܹܐ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܪܵܣܹܟ݂ / ܫܵܘܹܐ : to stabilize / to become stable , to become steady / steadfast / firm , to regain balance , to become balanced / to be unlikely to overturn , to settle down , to plateau , not to get worse condition ... (?) / to settle down / to calm down (?) ; 3) intransitive ; see also ܬܵܩܹܢ / ܫܵܘܹܐ / ܦܵܫܹܛ / ܕܵܪܹܣ / ܬܵܪܹܨ / ܙܵܪܹܙ : to straighten up / to become straight / to be straight ;
French :1) transitif ; voir aussi ܦܵܚܹܡ / ܣܵܒܹܗ / ܫܵܘܹܐ / ܕܵܡܹܐ : rivaliser avec / être comparable à , pouvoir se comparer à / émuler / faire aussi bien voire mieux que , avoir des qualités égales ou supérieures à , à l'émule de ; 2) intransitif ; voir aussi ܬܵܩܹܢ / ܣܲܬܸܬ / ܚܲܡܣܸܢ / ܩܵܘܹܐ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܪܵܣܹܟ݂ / ܫܵܘܹܐ : se stabiliser / devenir stable , se raffermir / se renforcer / être confirmé à un poste (?) , retrouver son équilibre , s'équilibrer , atteindre un palier , devenir régulier pouls ... , se poser quelqu'un mouvementé (?) / se calmer (?) , ne pas empirer état d'un malade ... (?) , s'assainir sens figuré ; prix, situation ... (?) ; 3) intransitif ; voir aussi ܬܵܩܹܢ / ܫܵܘܹܐ / ܦܵܫܹܛ / ܕܵܪܹܣ / ܬܵܪܹܨ / ܙܵܪܹܙ : se redresser / devenir droit , être droit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܘܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܐܘܼܣܝܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܫܘܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܲܪܒܬܵܐ, ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܫܘܵܐ, ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ, ܫܲܘܝܘܼܬܐܘܼܣܝܼܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܡܲܥܡܪܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܙܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܣܲܬܘܵܝܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬ ܩܵܠܵܐ, ܫܲܘܝܘܼ ܪܸܗܛܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ, ܫܲܘܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܘܝܵܬ, ܫܲܘܵܐܝܼܬ, ܡܫܵܘܹܐ, ܫܘܵܐ, ܡܲܫܘܹܐ, ܫܸܘܝܵܐ, ܫܘܝܼܬܵܐ, ܫܵܘܹܐ

See also : ܦܵܚܹܡ, ܦܚܵܡܵܐ, ܣܵܒܹܗ, ܣܒ݂ܵܗܵܐ, ܕܵܡܹܐ, ܕܡܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun