Eastern Syriac :ܓܵܙܹܡ
Western Syriac :ܓܳܙܶܡ
Eastern phonetic :' ga: zim
Category :verb
[Human → Speech]
English :to threaten ;
French :menacer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܵܡܵܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ

See also : ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܠܵܚܹܡ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܗܲܪܒ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܚܡ, ܡܠܟ, ܢܡܪ, ܥܙܙ