Eastern Syriac :ܓܠܝܼܙ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܠܺܝܙ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ
Root :ܓܠܙ
Eastern phonetic :' gli:z ku:r ' ha: na:
Category :adjective
[Human → Disease]
English :see also ܚܠܝܼܡܵܐ / ܫܠܝܼܡܵܐ / ܫܲܪܝܼܪܵܐ / ܒܲܣܝܼܡܵܐ / ܣܵܠܵܡܲܬ : free of disease / disease-free , sound / healthy , exempt from ailment ;
French :voir aussi ܚܠܝܼܡܵܐ / ܫܠܝܼܡܵܐ / ܫܲܪܝܼܪܵܐ / ܒܲܣܝܼܡܵܐ / ܣܵܠܵܡܲܬ : exempt de maladie / sain / en bonne santé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܙ, ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܐܸܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܓܠܝܼܙ ܐܘܼܟ݂ܦܵܢܵܐ, ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܐܘܼܟ݂ܦܵܢܵܐ, ܓܘܼܠܙܵܢܵܐ, ܓܠܝܼܙ̈ܵܬܵܐ, ܓܠܝܼܙܵܬ, ܓܠܝܼܙ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܓܠܝܼܙܘܼܬܵܐ, ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܥܲܝܡܵܐ, ܓܠܝܼܙ ܬܹܐܪܬܵܐ, ܓܠܝܼܙ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܓܠܝܼܙܘܼܬܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ

See also : ܚܠܝܼܡܵܐ, ܫܠܝܼܡܵܐ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ, ܒܲܣܝܼܡܵܐ, ܣܵܠܵܡܲܬ

Source : Bailis Shamun