Eastern Syriac :ܡܲܪܝܸܩ
Western Syriac :ܡܰܪܝܶܩ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :' ma ryiq
Category :verb
[Colors]
English :1) causative of ܝܵܪܸܩ / ܐܵܪܸܩ / ܪܵܐܸܩ : to cause to be green , to cause to turn green , to cause to turn pale / livid , to cause to blench , to cause to spit ; 2) transitive ; see also ܐܵܫܹܕ / ܡܲܫܦܸܥ / ܡܲܫܦܸܟ݂ / ܬܲܦܸܟ݂ ; blood ... : to shed / to pour forth in drops / to drop , to cause to flow by cutting or wounding , pour out , to spill / to discharge ;
French :1) causatif de ܝܵܪܸܩ / ܐܵܪܸܩ / ܪܵܐܸܩ : faire verdir / verdir , rendre vert , faire pâlir , rendre blême , faire blêmir , faire cracher ; 2) transitif ; voir aussi ܐܵܫܹܕ / ܡܲܪܝܸܩ / ܡܲܫܦܸܥ / ܡܲܫܦܸܟ݂ / ܬܲܦܸܟ݂ ; liquide, sang ... : verser , perdre , déverser / répandre , vider / laisser couler / laisser s'écouler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܪܩ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܡܲܪܝܘܼܩܹܐ

Variants : ܐܵܘܪܸܩ, ܡܲܝܪܘܿܩܹܐ

See also : ܡܲܪܝܸܩ, ܡܲܪܝܘܼܩܹܐ, ܡܲܫܦܸܥ, ܡܲܫܦܘܼܥܹܐ, ܡܲܫܦܸܟ݂, ܡܲܫܦܘܼܟܹܐ, ܬܲܦܸܟ݂, ܬܲܦܘܼܟܹܐ, ܢܵܩܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܐܵܫܹܕ, ܐܫܵܕܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun