Eastern Syriac :ܓܪܵܫܬܵܐ ܕܕܪܵܥܢܵܐ
Western Syriac :ܓܪܳܫܬܳܐ ܕܕܪܳܥܢܳܐ
Root :ܓܪܫ
Eastern phonetic :' gra:š ta: d ' dra: na:
Category :noun
[City → Administration]
English :see also ܡܚܲܬܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܪܵܡܘܿܝܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ / ܡܫܲܪܪܵܢܘܼܬܵܐ ; to attest a document : a signature / the act of signing one's name , signing up , consenting / giving one's acceptance , giving the green light ;
French :voir aussi ܡܚܲܬܡܵܢܘܼܬܵܐ / ܪܵܡܘܿܝܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ / ܡܫܲܪܪܵܢܘܼܬܵܐ ; pour certifier un document : une signature / l'action de signer , l'apposition d'une signature / une inscription de son nom / une confirmation , une adhésion / une souscription à une idée, un projet ... / un assentiment / un consentement donné / un aval / un feu vert sens figuré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܫ, ܡܓܲܪܓܸܫ, ܡܲܓܪܸܫ, ܓܪܝܼܫ ܠܵܗܿ, ܓܪܝܼܫܵܐ, ܓܵܪܸܫ, ܓܪܵܫܵܐ, ܓܪܝܼܫܬܵܐ, ܓܪܝܼܫܵܐ݇ܝܘܸܢ, ܓܪܝܼܫܵܐ݇ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ, ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܕܗܵܘܹܝܢ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܗܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܡܲܓܪܘܼܫܹܐ, ܓܵܪܫܵܢܵܐ, ܓܪܵܫܬܵܐ ܕܕܪܵܥܢܵܐ, ܓܵܪܸܫ, ܓܪܵܫܬܵܐ, ܕ, ܕܪܵܥܢܵܐ, ܓܵܪܹܫ ܕܪܵܥܢܵܐ

See also : ܡܚܲܬܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܪܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ

Source : Bailis Shamun