Eastern Syriac :ܩܵܐܹܡ
Western Syriac :ܩܳܐܶܡ
Root :ܩܘܡ
Eastern phonetic :' qa: i:m
Category :verb
English :1) general word : humans, sea, dead ... except the sun ; see also ܙܵܩܹܦ / ܢܵܦܹܨ / ܟܵܠܹܐ : to rise , to stand up , to ascend , to go up , to emerge / to loom (?) , to resurrect ; ܠܵܐ ܗܘܼܠܹܗ ܒܹܗ ܕܩܵܝܸܡ : he could not get up / get to his feet ; ܠܵܙܹܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܕܩܵܝܡܸܬ ܗ݇ܘܵܐ : you had to get up , it was necessary for you to get up ; ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ : the present tense ; Rhétoré ; plants ; see ܢܵܒܹܬ : to sprout / to sprout up / to come out of the soil , to appear / to emerge from the soil / to rise / to arise ; Rhétoré ; ܘܓܸܠܹ̈ܐ ܕܸܟܩܵܝܡܝܼ ܘܸܟܪܵܒ݂ܲܝ : and the plants that come out and grow ; Rhétoré ; ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܸܟܘܵܢܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܝܼܠܝܼܦܵܐ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܕ ܩܵܝܸܡ ܘܒܸܕ ܡܦܲܪܦܸܛ ܠܲܝ ܝܵܠܹ̈ܐ ܕܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܝܼܠܲܝ ܢܵܙܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܸܠ : the son of the Shekwanas, intelligent and educated as he is, will rise and tear apart the sons of Purto who are idiotic clods ; Psalm 68 ; ܢܩܘܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܬ݂ܒܲܕܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܘ̈ܗܝ : let God arise and let his enemies be scattered ; JAAS : ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܲܢ ܣܸܒ݂ܗܸܐ ܕܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܘܡܘܼܚܫܸܒ݂ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܬܝܼܪܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ : there rose amongst us doubtful / dubious literally "the likeness of" teachers and they thought themselves perfect literally "rich" in the language ; ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ : to rise from the dead / to resurrect ; 2) intransitive ; see also ܩܵܪܹܒ݂ / ܨܵܐܹܒ݂ / ܛܵܐܹܒ݂ / ܐܵܬܹܐ : to report / to present oneself , to account for oneself sick ... , to submit a report ; 3) intransitive ; see also ܥܵܐܹܪ / ܪܵܥܹܫ : to wake up / to emerge from sleep , to waken up ; ܩܵܐܸܡ ܡܸܢ ܫܸܢܬܹܗ / ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܢܵܘܡܬܵܐ : to wake up ; ܩܵܐܸܡ ܥܲܠ ܐܲܩ̈ܠܘܼܗܝ : to stand , to stand up , to get up ; 4) intransitive ; see also ܪܵܐܹܒ݂ / ܪܵܓܹܫ / ܡܵܪܹܕ / ܥܵܨܹܐ / ܫܵܓܹܫ / ܩܵܐܹܡ : to rebel , to revolt , to rise / to show opposition , to mutiny ; ܩܵܐܹܡ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ : to rise against the government ; 5) past participle : metaphor : Isaiah : 3, 16 : wanton (eyes) ; 6) intransitive verb ; see also ܢܵܚܹܡ / ܚܵܝܹܐ / ܢܵܦܹܨ : to resuscitate , to resurrect , to come back to life / to be brought back to life , to live again , to rise from the dead ; ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ : to rise from the dea / to resurrect ; 7) intransitive ; see also ܩܵܢܹܒ / ܟܵܡܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ / ܗܵܘܹܐ ; figurative sense : quality, feature, right ... : to reside / to be present as an element or a quality , building, statue, vase, crate on trestles ... : to stand / to be found / to be located / to remain stationary / to be exposed to the sun ... , right, authority, final say ... : to belong to / to remain the prerogative of ; ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ : the now , the present time , the present moment ; 8) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܟܵܐܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ ; custom ... : to subsist / to have existence / to be , to exist / to live , event ... : to be found / to take place / to be seen / to happen / to occur ; 9) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܡܵܬܹܚ / ܟܵܬܹܪ / ܩܵܘܹܐ / ܦܵܐܹܫ / ܥܲܪܩܸܠ : to subsist , to persist / to continue / to go on / to keep , to remain / to survive / to endure , to eke out a living (?) / to keep body and soul together (?) ; 10) Tiari, Ashita : sign of the future = ܒܸܬ : ܩܵܐܸܡ ܐܵܙܸܠ݇ܢ : I will go ; 11) past participle : up ! ; plural : ܩ̈ܝܼܡܹܐ ܕܐܵܙܸܠ݇ܚ / singular : ܩܝܼܡܵܐ ܕܐܵܙܸܠ݇ܚ : let us go ! ; ܩܘܼܡܘܼ ܕܨܵܠܸܚ : let us go down ; 12) Al Qosh, much used in narrative : ܩܝܼܡ ܠܲܝܗܝ ܗܒ݂ܝܼܠܵܐ ܒܲܚܫܝܼܫ ܛܵܠܲܝܗܹܝ : they gave him a present ; 13) Classical Syriac : ܒܲܪ ܩܵܐܸܡ : an ally , a monk ; ܩܵܐܸܡ ܓܵܘ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ / ܩܵܐܸܡ ܠܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ / ܩܵܐܸܡ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܕ : to oppose , to rebel , to withstand , to stand against ; ܩܵܝܡܵܢܵܐ ܕܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ : an opponent , an adversary ; ܩܵܐܸܡ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ : to ascend the throne ; ܩܵܐܸܡ ܠܕܘܼܪܬܵܐ ܕ : to succeed a person (in office) , to be the successor of ; ܩܵܐܸܡ ܠܚܵܨܵܐ ܕ : to defend , to champion , to uphold , to stand up for , to support ; ܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܕܡܵܐ : to return like for like , to take an eye for an eye ; 14) intransitive ; see also ܐܲܩܸܦ / ܦܵܫܹܛ / ܫܲܪܹܐ ; followed by ܒ : to set to work ... , to set about / to start / to engage in / to apply oneself to some activity ; 15) intransitive ; followed by ܠܘܼܩܒܲܠ : "against, in spite of ..." ; see also ܥܲܙܹܐ / ܪܵܣܹܟ݂ / ܟܵܠܹܐ : to stand , to maintain one's position / to hold on , to endure , to remain valid or efficacious , road, passage ... ; in spite of the weather ... : to last , to be kept operating / to remain operative / to keep on , order, rule, remark, offer ... : to remain in force / valid / efficacious , persons ... : to stand together (?) / to come together (?) / to pull together (?) / to stand shoulder to shoulder (?) / to stick together (?) / to support each other (?) ; 16) intransitive ; see also ܫܵܠܹܐ / ܟܵܠܹܐ : to stay / to stop going forward / to pause , not to move / to continue in a place / not to budge , to stop doing something work ... ;
French :1) sens général : humains, mer, morts, plantes ... sauf le soleil ; voir aussi ܙܵܩܹܦ / ܢܵܦܹܨ / ܟܵܠܹܐ : se lever , se mettre debout / sur pied / se relever / se dresser , émerger , ressusciter , monter ; ܠܵܐ ܗܘܼܠܹܗ ܒܹܗ ܕܩܵܝܸܡ : il ne put se lever / se mettre sur pied ; ܠܵܙܹܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܕܩܵܝܡܸܬ ܗ݇ܘܵܐ : il fallait que tu te levasses ; Rhétoré : plantes ; voir ܢܵܒܹܬ : pousser / sortir de terre / pointer / percer / lever verbes intransitifs ; Rhétoré ; ܘܓܸܠܹ̈ܐ ܕܸܟܩܵܝܡܝܼ ܘܸܟܪܵܒ݂ܲܝ : et les plantes / les végétaux qui sortent et croissent ; Rhétoré ; ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܫܸܟܘܵܢܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܝܼܠܝܼܦܵܐ ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܕ ܩܵܝܸܡ ܘܒܸܕ ܡܦܲܪܦܸܛ ܠܲܝ ܝܵܠܹ̈ܐ ܕܒܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܕܝܼܠܲܝ ܢܵܙܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܵܩܸܠ : le fils des Chékouana, intelligent et instruit comme il est, se lèvera et taillera en pièces les fils de Pourto qui sont des ignorants imbéciles ; Psaume 68 ; ܢܩܘܼܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܸܬ݂ܒܲܕܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܘ̈ܗܝ : que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés ; JAAS : ܩܝܼܡܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘܲܢ ܣܸܒ݂ܗܸܐ ܕܡܲܠܦܵܢܸ̈ܐ ܘܡܘܼܚܫܸܒ݂ܠܗܘܿܢ ܕܥܲܬܝܼܪܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ : il se leva parmi nous des professeurs douteux / louches littéralement "la ressemblance de" et ils se croyaient parfaits / connaissant parfaitement littéralement "riches" dans la langue ; ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ : se relever d'entre les morts / ressusciter ; 2) intransitif ; voir aussi ܩܵܪܹܒ݂ / ܨܵܐܹܒ݂ / ܛܵܐܹܒ݂ / ܐܵܬܹܐ : se présenter / s'annoncer , s'avancer , présenter un compte-rendu / faire son rapport , rendre compte ; 3) intransitif ; voir aussi ܥܵܐܹܪ / ܪܵܥܹܫ : se réveiller / émerger du sommeil ; ܩܵܐܸܡ ܡܸܢ ܫܸܢܬܹܗ / ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܢܵܘܡܬܵܐ : se réveiller ; ܩܵܐܸܡ ܥܲܠ ܐܲܩ̈ܠܘܼܗܝ : être debout , se tenir , se mettre debout , se lever , se (re)mettre sur ses pieds , se relever ; 4) intransitif ; voir aussi ܪܵܐܹܒ݂ / ܪܵܓܹܫ / ܡܵܪܹܕ / ܥܵܨܹܐ / ܫܵܓܹܫ / ܩܵܐܹܡ : se rebeller , se soulever , se révolter , s'insurger , se mutiner ; ܩܵܐܹܡ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ : se soulever contre le gouvernement ; 5) participe passé : métaphore : Esaïe : 3, 16 : yeux lascifs ; 6) verbe intransitif ; voir aussi ܢܵܚܹܡ / ܚܵܝܹܐ / ܢܵܦܹܨ : ressusciter , revenir à la vie / revenir de la mort , revivre à nouveau , se ranimer / revivre / se réveiller sens figuré (?) , se lever d'entre les morts ; ܩܵܐܹܡ ܡܸܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ : se relever d'entre les morts / ressusciter ; 7) intransitif ; voir aussi ܩܵܢܹܒ / ܟܵܡܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ / ܗܵܘܹܐ ; sens figuré : qualité, caractéristique, droit ... : résider / être présent en tant qu'élément ou qualité , bâtiment, caisse ... : être / se tenir / se dresser / s'élever / être assis bâtiment , se trouver / reposer sur des tréteaux ... / être posé / demeurer immobile / rester à regarder ... / être planté sens figuré ; personne près de la porte ... / être exposé au soleil ... , droit, autorité suprême, dernier mot ... : appartenir à , être / rester du domaine de ; ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ : le présent / le temps présent , le moment-même , le maintenant / l'instant présent ; 8) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܟܵܐܹܢ / ܫܵܟܹܚ / ܡܲܫܟ̰ܸܚ ; coutume ... : subsister / être / résider , exister , perdurer , vivre , événement ... : se trouver, arriver / avoir lieu / être vu / se voir ; 9) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܡܵܬܹܚ / ܟܵܬܹܪ / ܩܵܘܹܐ / ܦܵܐܹܫ / ܥܲܪܩܸܠ : subsister / perdurer / rester , continuer à vivre / continuer à exister / durer / résister , persister / demeurer / survivre / subvenir à ses besoins / vivoter (?) ; 10) Tiari, Ashita : marque du futur = ܒܸܬ : ܩܵܐܸܡ ܐܵܙܸܠ݇ܢ : j'irai , je partirai ; 11) participe passé : en haut ! , montez ! ; pluriel : ܩ̈ܝܼܡܹܐ ܕܐܵܙܸܠ݇ܚ / singulier : ܩܝܼܡܵܐ ܕܐܵܙܸܠ݇ܚ : allons ! , partons ! ; ܩܘܼܡܘܼ ܕܨܵܠܸܚ : descendons ; 12) Al Qosh, très employé en narration : ܩܝܼܡ ܠܲܝܗܝ ܗܒ݂ܝܼܠܵܐ ܒܲܚܫܝܼܫ ܛܵܠܲܝܗܹܝ : ils lui donnèrent un présent , ils lui offrirent un cadeau ; 13) syriaque classique : ܒܲܪ ܩܵܐܸܡ : un allié , un moine ; ܩܵܐܸܡ ܓܵܘ ܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ / ܩܵܐܸܡ ܠܦܲܐܬ݂ܵܐ ܕ / ܩܵܐܸܡ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܕ : s'opposer à , se rebeller contre, se mettre en travers de la route de , braver , combattre ; ܩܵܝܡܵܢܵܐ ܕܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ : un opposant , un adversaire , un concurrent (?) ; ܩܵܐܸܡ ܥܲܠ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ : monter sur / accéder au trône ; ܩܵܐܸܡ ܠܕܘܼܪܬܵܐ ܕ : succéder à quelqu'un , remplacer / prendre la suite à un poste ; ܩܵܐܸܡ ܠܚܵܨܵܐ ܕ : défendre , prendre la défense de , prendre fait et cause de , protéger , soutenir , se faire le champion de ; ܩܵܐܹܡ ܥܲܠ ܕܡܵܐ : rendre la pareille , prendre un œil pour un œil / exercer la loi du talion , rendre la pareille ; 14) intransitif ; voir aussi ܐܲܩܸܦ / ܦܵܫܹܛ / ܫܲܪܹܐ ; suivi de ܒ : se mettre / s'employer / commencer à faire ... , entreprendre / s'emmancher / s'engager dans un travail, une activité ... ; 15) intransitif ; suivi de ܠܘܼܩܒܲܠ : "contre, en dépit de ..." ; voir aussi ܥܲܙܹܐ / ܪܵܣܹܟ݂ / ܟܵܠܹܐ : garder sa position , se maintenir / résister / tenir bon , chemin, passage ... ; en dépit du mauvais temps ... : durer / demeurer valide / rester / être maintenu / subsister / continuer à être entretenu , règle, observation, proposition ... : être applicable / être valide / s'appliquer / rester valable , rester à l'ordre du jour , personnes entre elles ... : être solidaires (?) / tenir les uns pour les autres (?) / se serrer les coudes (?) / se soutenir l'un l'autre (?) ; 16) intransitif ; voir aussi ܫܵܠܹܐ / ܟܵܠܹܐ : s'arrêter / cesser d'avancer / faire halte , rester sur place , garder la même position / ne pas bouger , arrêter de faire quelque chose travail ... / faire une pause ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܘܡ, ܩܝܵܡܵܐ, ܩܲܝܡܵܐ, ܩܵܡܵܗ, ܩܵܡܵܐ, ܩܘܼܡ, ܡܲܩܹܡܵܢܵܐ, ܩܝܵܡܲܬ, ܩܝܵܡܬܵܐ, ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ, ܩܐܵܡܵܐ, ܩܵܐܸܡ, ܡܩܲܘܲܡܬܵܐ, ܡܩܲܘܸܡ, ܡܩܵܘܡܵܐ, ܡܲܩܸܡ, ܩܵܝܸ̈ܡܵܬܵܐ, ܩܵܝܸܡܬܵܐ, ܩܵܝܡܵܢܵܐ, ܩܵܐܹܡܵܝܵܐ, ܩܵܐܹܡܝܬܵܐ, ܩܝܼܡܵܐ, ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܹܡ, ܒܩܵܐܹܡ, ܩܲܝܘܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܝܝܼܡܵܐ

See also : ܒܸܕ, ܒܸܬ, ܨܵܠܹܐ, ܒܲܪ ܩܲܝܵܡܵܐ, ܩܘܼܝܵܡܵܐ, ܚܵܝܹܐ, ܪܵܥܹܫ, ܢܵܚܹܡ, ܟܵܡܹܢ, ܟܡܵܢܵܐ, ܫܵܟܹܚ, ܫܟ݂ܵܚܵܐ, ܡܲܫܟ̰ܸܚ, ܡܲܫܟ̰ܘܼܚܹܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܩܵܢܹܒ݂, ܩܢܵܒ݂ܵܐ

Maclean : ܩܵܐܸܡ

Maclean : ܩܵܐܸܡ

Source : Maclean, Bailis Shamun