Eastern Syriac :ܡܲܗܡܹܐ
Western Syriac :ܡܰܗܡܶܐ
Root :ܗܡܐ
Eastern phonetic :' ma:h mé
Category :verb
[Moral life → Fault]
English :1) with ܡܸܢ : to neglect , to forsake / to abandon (?) , to jilt (?) / to ditch (?) ; 2) Bailis Shamun ; (transitive) : a) to omit , to overlook , to neglect / to forget intentionally or forgetfully , b) see also ܬܲܗܹܐ : to procrastinate , to postpone ; 3) Bailis Shamun (intransitive verb) ; see also ܫܵܪܹܥ : to slip , to slide , to stumble , to lapse , to drop in standards ; 4) to fall into fault , to offend , to insult / to hurt / to injure , to intrude ; 5) to be deceived by someone else ? , to make a mistake (?) / to err / to go astray ; 6) to seduce , to allure , to tempt ;
French :1) avec ܡܸܢ : négliger , abandonner , laisser tomber , délaisser , plaquer (?) ; 2) Bailis Shamun (transitif) : a) omettre , négliger , fermer les yeux sur / laisser passer / oublier volontairement ou non , b) voir aussi ܬܲܗܹܐ : remettre à plus tard , reporter / retarder / ajourner / renvoyer à plus tard ; 3) Bailis Shamun (verbe intransitif) ; voir aussi ܫܵܪܹܥ : glisser / faire une glissage , trébucher , faire un faux-pas , faire un écart de conduite ... , changer d'état petit à petit / sens figuré : dans le silence, l'oubli ... : tomber , être relapse ; 4) tomber dans l'erreur , offenser / blesser / choquer / froisser / heurter / offusquer / insulter / outrager , commettre un délit ; 5) être trompé / se tromper , commettre un erreur ; 6) séduire , leurrer / tromper / faire commettre une erreur ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܗܡܐ, ܡܲܗܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܗܡܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ, ܬܵܪܘܿܓܹܐ, ܬܵܪܘܿܟܹܐ, ܟܦܵܪܵܐ, ܡܲܟܦܘܼܪܹܐ, ܡܲܟܦܵܪܬܵܐ, ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ, ܪܲܦܘܼܝܹܐ ܐܝܼܕܵܐ, ܫܒ݂ܵܩܵܐ, ܓܪܵܫܵܐ ܐܝܼܕܵܐ, ܬܲܪܟ ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܐܵܕܹܫ, ܡܲܫܸܟ݂, ܬܵܪܹܟ݂, ܫܵܒܹܩ, ܕܵܪܹܐ, ܒܵܣܹܐ, ܣܵܛܹܐ, ܛܵܥܹܐ, ܫܵܪܹܥ, ܡܵܐܹܛ, ܬܲܗܹܐ, ܫܲܘܚܸܪ, ܥܲܪܩܸܠ, ܕܵܪܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun